Myslíte si, že už se v průmyslových robotech docela dobře vyznáte? Vyzkoušejte si náš test a ověřte si, co už víte a kde máte ještě mezery!

 

Otestujte, jestli se vyznáte v průmyslových robotech
Zdroj: Dollar Photo Club

Správné odpovědi s vysvětlením najdete na konci testu.

1. Která z následujících částí není mezi hlavními složkami průmyslového robota?
a) řídicí systém
b) systém pohonu
c) chladicí jednotka

 

2. Jaký je úkol teleoperátoru?
a) znásobit sílu člověka
b) provádět jemné práce
c) samostatně provádět naprogramované výkony

 

3. Jaký typ zdroje energie je nejčastěji používán pro průmyslové robotické pohony a regulátory?
a) elektrický
b) spalovací
c) hydraulický

 

4. Kdo je často označován za otce robotiky?
a) Joseph F. Engelberger
b) Isaac Asimov
c) Leonardo da Vinci

 

5. Která z následujících charakteristik je součástí definice průmyslového robota?
a) libovolně programovatelný
b) automaticky řízený
c) obě výše uvedené

 

6. Co znamenají stupně volnosti v robotice?
a) počet úkolů, které může robot dělat pomocí svého softwaru
b) počet způsobů, jak se může komponent pohybovat v trojrozměrném prostoru
c) počet jednotlivých úloh, které může robot dělat v jedné chvíli

 

7. Který systém pohonu dává průmyslovému robotu největší sílu?
a) pneumatický
b) elektrický
c) hydraulický

 

8. Kdy dochází nejčastěji k nehodám na pracovištích s roboty?
a) za normálních provozních podmínek
b) během programování a údržby
c) nehody se stávají ve stejné míře v obou případech

 

9. Co je to pracovní prostor robota?

a) kam robot dosáhne při práci
b) panel pro řízení robotických zařízení
c) poloha, ve které robot pracuje

 

10. K čemu slouží hlavní pohybový systém (HPS) robotů?
a) k orientaci robota v prostoru
b) mění orientaci manipulovaného objektu
c) k přemístění objektů a nastavení jejich těžiště

 

Odpovědi na otázky z textu:

1. Chladicí jednotka
Průmyslový robot se skládá z řídicího systému, senzorického subsystému, systému pohonu, pohybového systému, výstupního systému a odměřovacího a kontrolního systému.

 

2. Znásobit sílu člověka
Teleoperátory jsou manipulátory ovládané ručně na dálku. Musí pracovat synchronně s člověkem a zesilují jeho činnost. Pohyb je kontrolován kamerou.

 

3. Elektrický
V průmyslu jsou nejčastější Elektrické pohony a řídicí jednotky. Tyto jednotky spoléhají na AC nebo DC napájení pro manipulaci elektromagnetických mechanismů a jejich přidružené kontrolní systémy.

 

4. Joseph F. Engelberger
Joseph F. Engelberger byl nazýván otcem robotiky. Pracoval totiž s Georgem Devolem na vývinu prvního průmyslového robota Unimate. První průmyslový robot byl sestaven v 50. letech 20. století a poprvé byl využit v roce 1961 v továrně General Motors v Trentonu v New Jersey.

 

5. Obě výše uvedené
Definice robota, který je využívaný v průmyslu podle Mezinárodní organizace pro technickou standardizaci: „Průmyslový robot je automaticky řízeným, libovolně programovatelným, víceúčelovým manipulátorem, který je programovatelný ve třech nebo více osách. Může být upevněný na jednom místě nebo mobilní pro využití v průmyslové automatizaci.“

 

6. Počet způsobů, jak se může komponent pohybovat v trojrozměrném prostoru
Termín „stupeň volnosti“ se vztahuje na počet způsobů, jimiž může komponent pohybovat v trojrozměrném prostoru. Průmysloví roboti mají obvykle tři až šest stupňů volnosti, což odpovídá počtu os stroje. Například základní robot se třemi stupni volnosti se může pohybovat nahoru, dolů, doleva, doprava, dopředu a dozadu.

 

7. Hydraulický
Hydraulický pohon dává robotu největší sílu a rychlost. Pneumatické systémy se používají u menších robotů, které mají méně os. Elektrické systémy nemají sílu hydraulického systému.

 

8. Za programování a údržby
Švédské a japonské studie ukázaly, že k největšímu počtu nehod dochází během programování, při údržbě, testování a opravách robotů.

 

9. Kam robot dosáhne při práci
Jedná se o vymezený prostor kolem robota, může to být například kvádr, válec, koule, rotační anuloid atd.

 

10. Přemístění objektů a nastavení jejich těžiště
Orientační systém, který zároveň mění orientaci manipulovaného objektu, je součástí vedlejšího pohybového systému robotů.