Znáte metody, principy a základy automatizace? Osvěžte si proces, kdy je lidská činnost nahrazována činností nejrůznějších přístrojů a zařízení! Seznámíme vás s tím, jaké jsou různé typy řízení a jak funguje regulace v automatizaci.

 

V minulosti bylo vše řízeno ručně. To se však změnilo s nástupem automatizace. Dnes rozlišujeme různé druhy řízení. Přečtěte si, jaké to jsou!
Zdroj: Wikimedia Commons

Řízení je působení na objekt tak, aby bylo dosaženo předepsaného cíle. V minulosti bylo vše řízeno ručně. Člověk se však vždy snažil osvobodit od jednotvárné fyzické a duševní činnosti, kterou proto postupně začaly přebírat automaty.

Jakmile automatické řízení nahradilo ruční, mohli jsme začít mluvit o začátku automatizace. Automatické řízení rozdělujeme na přímé a nepřímé. U prvního z nich probíhá řídicí proces bez přívodu energie. Dnes už je však běžně využívaný spíše druhý typ řízení s přívodem energie, kterému se věnujeme v textu dále.

Tři typy řízení a definice regulace

Řízení v automatizaci s přívodem energie můžeme rozdělit podle toho, zda je jeho výsledek zpětně kontrolován. Rozlišujeme tři typy řízení:

 • Ovládání (bez zpětné vazby)
 • Regulaci (se zpětnou vazbou)
 • Vyšší formy řízení

Ovládání je způsob řízení, který není možné žádným způsobem kontrolovat. Na rozdíl od regulace. Regulace v automatizaci spočívá v udržování fyzikální veličiny na konstantní hodnotě nebo na hodnotě, která se mění podle určitého pravidla. Hodnoty veličiny se v průběhu regulace stále srovnávají s hodnotou, která je vyžadována. Případné odchylky odstraňujeme pomocí zásahů do regulačního procesu. Následující obrázek dobře ilustruje rozdíl mezi ovládáním a regulací.

Schéma znázorňuje, jak funguje regulace v automatizaci.
Zdroj: Ivan Švarc, Základy automatizace

Vyšší formy řízení a umělá inteligence

Mezi vyšší formy řízení můžeme zařadit optimální řízení, adaptivní řízení, učení a umělou inteligenci. Optimální řízení je maximálně účinné, nebo naopak velice rychlé. Systém je schopen dosáhnout požadovaných vlastností s minimálním využitím energie, vždy hledá nejvýhodnější působení a dosahuje tak v daných podmínkách co nejlepšího chování celého systému.

V adaptivním řízení je systém schopen dokonce měnit svou strukturu a parametry. Vždy se přizpůsobuje tomu, aby byl proces řízení optimální, dokáže se adaptovat na změny parametrů řízeného objektu.

V procesu řízení, který se nazývá učení, je adaptivní systém ještě dokonalejší. Umí ukládat přijaté informace do paměti a na základě zkušeností je v podobných situacích znovu využije.

Umělá inteligence je systém s nejvyšším stupněm řízení. Uměle vytvořený systém dokáže rozpoznávat předměty i jevy a je schopen analyzovat jejich vzájemné vztahy. Díky tomu si vytváří modely okolí a dělá účelná rozhodnutí, přičemž umí předpovídat jejich důsledky. Systém s umělou inteligencí umí objevovat nové zákonitosti a dokáže dokonce zdokonalovat svou činnost.

Principy působení řídicího systému na řízený systém

Existuje několik možností, jak uskutečnit automatické řízení. Logické, spojité, diskrétní a fuzzy řízení se od sebe odlišují principem působení řídicího systému na systém řízený. Jaké jsou vlastnosti jednotlivých typů řízení?

Logické řízení

 • Řízení využívá dvouhodnotových veličin
 • Vždy existují pouze dvě možnosti (sepnuto/vypnuto; nad/pod…)
 • Veličiny jsou vyjadřovány hodnotami 1 a 0
 • Vztahy mezi proměnnými nazýváme logické funkce

Spojité řízení

 • Akční zásah je spojitě nastavován
 • Veličiny jsou spojitě proměnné v čase
 • Vytváří nepřetržitou vazbu mezi vstupy a výstupy

Diskrétní řízení

 • Je důsledkem nasazení počítačů jako regulátorů
 • U řídicích počítačů, které nedovedou zpracovávat spojitý signál, je převáděn na diskrétní
 • Vztah mezi vstupy a výstupy je jako vztah mezi posloupnostmi impulsů, snímanými v časovém sledu vzorkovací periodou
 • Vzorkovací perioda se zkracuje při rychlejším řízeném procesu

Fuzzy řízení

 • Základem je člověk, který systém řídí, ale nezná klasický matematický model řízeného systému
 • Postupuje podle předem daných pravidel (klesá hladina, otevře přívod vody…)
 • Vstupním veličinám je přiřazena jazyková hodnota
 • Vhodné pro řízení systémů, které nedovedeme popsat, ale řídit ano, pokud známe vzorce mezi vstupem a výstupem

Základní rozdělení řídicích systémů a základy automatizace regulace by měl znát každý člověk, zabývající se automatizací. K zavádění automatizace na různých pracovištích je možné přistupovat pouze s těmito znalostmi. Bez toho nemohou být prostředky, vynaložené do automatizace, efektivní.

 

Jaké další znalosti jsou důležité při zavádění automatizace?